img

Bildiri Değerlendirme Ölçütleri

ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜ Bildirileri Değerlendirme Ölçütleri
S.No Değerlendirme Soruları Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
1 Bildirinin başlığı çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa ve öz olmalı,
çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı)
1 2 3 4 5
2 Çalışmanın konu olarak özgünlüğü 1 2 3 4 5
3 Çalışmanın önemi ve gerekçesi 1 2 3 4 5
4 Çalışmanın kongre ana temasıyla uyumu 1 2 3 4 5
5 Çalışmanın amacının net olarak belirtilmesi 1 2 3 4 5
6 Çalışmanın, yeri, zamanı, tipi 1 2 3 4 5
7 Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi 1 2 3 4 5
8 Çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri 1 2 3 4 5
9 Çalışmanın veri toplama biçimi 1 2 3 4 5
10 Çalışmanın (bağımlı-bağımsız) değişkenleri 1 2 3 4 5
11 Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlerin belirtilmesi 1 2 3 4 5
12 Araştırmanın bulgular bölümünün çalışmanın amaçlarına uygunluğu 1 2 3 4 5
13 Bulguların anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulması 1 2 3 4 5
14 Bulgularda istatistiksel analiz sonuçlarının sunumu 1 2 3 4 5
15 Bulgularda istatistiksel analizlerin uygunluğu 1 2 3 4 5
16 Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi 1 2 3 4 5
17 Çalışmadan önemli/yararlı sonuçlar elde edilmiş mi? 1 2 3 4 5
18 Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? 1 2 3 4 5
19 Kaynaklar; yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun seçilmiş mi? 
(Tam metin bildirilerde dikkate alınacaktır)
1 2 3 4 5
20 Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı?
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı
1 2 3 4 5
DERLEME TÜRÜ Bildirileri Değerlendirme Ölçütleri
S.No Değerlendirme Soruları Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
1 Bildirinin başlığı:
Çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa, öz ve anlamlı olmalı, derlemenin içeriğini yansıtmalı, bildiriyi tanımlama
ve genelleme açısından uygun olmalı)
1 2 3 4 5
2 Derleme Konusu:
Konunun özgünlüğü ve derlemenin kongre ana temasıyla uyumu
1 2 3 4 5
3 Amaç:
Derleme konusunun önemi, gerekçesi ve amacı
1 2 3 4 5
4 Veri toplama biçimi:
Derlemenin ne zaman hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler
1 2 3 4 5
5 Derlemenin sistematiği:
Konu ile ilgili; tarihsel süreçler ve temel-klasik-geleneksel bilgiler irdelenmiş mi?
Konu ile ilgili literatürde eksik veya tartışmalı kalan noktalar belirlenmiş mi?
1 2 3 4 5
6 Konunun incelenme biçimi:
Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde verilmiş mi?
1 2 3 4 5
7 Değerlendirme/Bulgular:
Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler yapılarak kullanımında önemli yararları olacak içerik, bilinmeyenler ya da karşılaşılan sorunlar belirlenir.
Karşıtlıklar sergilenir. Belirlenen sorunlara çözümler önerilebilir. Yeni araştırma soruları oluşturulur.
1 2 3 4 5
8 Derlemenin başarısı /Tartışma/Yorum:
Derlenen makalelerdeki bilgiler amaca ve gerekçeye uygun mu? Bilgiler bir düzen içinde sıralanmış mı? Ulaşılan bulgular anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulmuş mu?
Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi? Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu?
1 2 3 4 5
9 Kaynaklar:
Yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun kaynaklar seçilmiş mi? Bu konuda üretilen yeni bilgileri içeriyor mu?
Yeterince literatür taranmış mı? (Tam metin bildirilerde dikkate alınacaktır.)
1 2 3 4 5
10 Çalışma anlaşılır şekilde mi yazılmış?:
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı.
1 2 3 4 5